بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ميلاد پيامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)

پخش به مناسبت ميلاد پيامبر(ص) دانلود

☘️☘️☘️
موضوع صحبت : "سعادت انسان در توجه به واقعيات است."