بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام محرم سال ۱۳۹۷

با موضوع حيات حقيقي انسان

پخش جلسه اول دانلود


پخش جلسه دوم دانلود


پخش جلسه سوم دانلود


پخش جلسه چهارم دانلود


پخش جلسه پنجم دانلود