بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام آخر ماه صفر سال ۱۳۹۶

به مناسبت ایام آخر ماه صفر سلسله مباحث «دنیا» از کتاب شریف «الحقایق فی محاسن الاخلاق» مرحوم فیض کاشانی به مدت هشت جلسه به دوستان تقدیم خواهد شد.

پخش جلسه اول دانلود
معرفی دنیا و آخرت و اموری که بعد از مرگ برای انسان باقی می ماند.
چه اموری از زندگی انسان مربوط به دنیا و چه اموری مربوط به آخرت است.


پخش جلسه دوم دانلود
در بیان آنچه که در مذمت دنیا وارد شده است.


پخش جلسه سوم دانلود
ادامه بحث مذمت دنیا و بیان مضرات آن و بیان مثالهایی در توصیف حقیقت دنیا.


پخش جلسه چهارم دانلود
بیان فواید و مضرات مال


پخش جلسه پنجم دانلود
نجات از غائله مال


پخش جلسه ششم دانلود
در مذمت حب جاه و مقام


پخش جلسه هفتم دانلود
راه های کمال: بیان کمال حقیقی انسان و کمالات توهمی


پخش جلسه هشتم دانلود
در مذمت غرور