بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر البیان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره حمد

دریافت تمامی جلسات در یک فایل (107.5 MB)


پخش جلسه ۱ دانلود


پخش جلسه ۲ دانلود


پخش جلسه ۳ دانلود


پخش جلسه ۴ دانلود


پخش جلسه ۵ دانلود


پخش جلسه ۶ دانلود


پخش جلسه ۷ دانلود


پخش جلسه ۸ دانلود