بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر البیان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره مائده

پخش جلسه ۱ دانلود


پخش جلسه ۲ دانلود


پخش جلسه ۳ دانلود


پخش جلسه ۴ دانلود


پخش جلسه ۵ دانلود
مبحث ولایت، ولایت شیطان


پخش جلسه ۶ دانلود
خصوصیات ولی خدا


پخش جلسه ۷ دانلود
مراحل سیر انسانی، حب و مسیر ولایت


پخش جلسه ۸ دانلود
راه محبت انسان را به دارالسلام می رساند.


پخش جلسه ۹ دانلود
مبحث ذکر و دوام آن


پخش جلسه ۱۰ دانلود
خصوصیات کسانی که دوام ذکر دارند (دائم الذکر)


پخش جلسه ۱۱ دانلود
معنی ولایت


پخش جلسه ۱۲ دانلود
راه سعادت معرفت نفس است (مقدمه)


پخش جلسه ۱۳ دانلود
راه سعادت معرفت نفس است


پخش جلسه ۱۴ بخش اول دانلود
راه سعادت معرفت نفس است


پخش جلسه ۱۴ بخش دوم دانلود
راه سعادت معرفت نفس است


پخش جلسه ۱۵ دانلود