بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره یونس

دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

پخش جلسه ۱ دانلود
غرض سوره – انذار از مختصات سورۀ یونس - کتاب حکیم – معنای قدم صدق


پخش جلسه ۲ دانلود
رمی به سحر-بیان حقانیت قرآن و معارف آن-بحث معاد-بیان دو حجت از حجج معاد


پخش جلسه ۳ دانلود
اختلاف لیل و نهار حجت بر ربوبیت-بحث نسیان معاد و آثار آن


پخش جلسه ۴ دانلود
معاد مومنان-رابطۀ ایمان و عمل صالح – صفات اولیاء خدا – جنت ولایت – الحاق اهل بهشت به عباد صالحین


پخش جلسه ۵ دانلود
تسبیح - شرح تحیتهم فیها سلام-سنت امتحان


پخش جلسه ۶ دانلود
احتجاجات مشرکین دربارۀ کتاب خدا- اختلاف مردم


پخش جلسه ۷ دانلود
کلمه الهی ظهور حق بر باطل-بیان مظالم مشرکین-مکر الهی


پخش جلسه ۸ دانلود
معنای کتابت اعمال-شرح معنای التفات-تمثیلی در بیان حقیقت حیات دنیا-معنای لغوی دعا-دعای عبد


پخش جلسه ۹ دانلود
دار السلام-جزاء اعمال و عود جمیع الی الله-بیان معنای حسنی


پخش جلسه ۱۰ دانلود
پاداش سیئات-معنای عبادت و قطع رابطه وهمی با شرکاء-معنای عبادت و نفی حقیقت عبادتنسبت به شرکاء-حقیقت مالکیت تدبیر از آن خداست-وقوع کذب در آخرت-موقف آگاهی از حقیقت اعمال-


پخش جلسه ۱۱ دانلود
روز ظهور حق-ظهور ولایت حق تعالی


پخش جلسه ۱۲ دانلود
حجتهای سه گانه بر توحید در ربوبیت-خلاصه حجت اول و دوم و سوم-شرح تفصیلی ربوبیت حق تعالی-معنای حیات در انسان و حیوان و گیاه-حیات اشیاء و بیان معنایی عام برای حیات-شرح معنای یخرج الحی من المیت و . . –رد حجت مشرکین بر ربوبیت آلهه-


پخش جلسه ۱۳ دانلود
قضای الهی بر عدم هدایت مشرکین-دلیل هدایت نشدن فاسقین-امور ضروریه نظام مشهود مستند به قضای الهی-شرح تفصیلی حجت دومو سوم-حجت عقلی مخصوص مومنین-وجوب عقلی تبعیت از حق و هادی به حقهادی به سوی حق فقط خداست-هادی به حق باید مهتدی به ذات باشد-مقصود از هدایت ذکر شده در آیه ایصال به مطلوب است


پخش جلسه ۱۴ دانلود
مراد از «من لایهدِّی الا ان یهدی»-مصدر موول دلالت بر وقوع نمی کندهدایت اختصاصی و هدایت عمومی-هدایت بالأصاله فقط از آن خداست- احتجاجاتی در این امر که قرآن کتاب منزل از جانب خداستکان شانیه-شان قرآن این نیست که افترا باشد-قرآن مصدق و تفصیل سایر کتب- تحدی-موضوع تحدی چیست؟


پخش جلسه ۱۵ دانلود
تحدی-موضوع تحدی چیست؟ توصیف قرآن به زبان حق تعالی-عدم احاطۀ به معارف قرآن دلیل تکذیب قرآن-تأویل قرآن در قیامت-گذشتگان هم آیات الهی را تکذیب می کردند


پخش جلسه ۱۶ دانلود
قرآن را تکذیب می کنند چون مفسدند-تبری از مکذبین-شنوا نیستند-کری و کوری از آثار ظلم به نفس-روز حشر ظالمان-ترجمه ای از آیات 46-56


پخش جلسه ۱۷ دانلود
بیان سنت الهی در ارسال رسل انزال عذاب و انجاء مومنین-هر امتی اجلی دارد-پیش بینی عذاب بر امت اسلامی- سوال از عذاب-پاسخ به سوال تعیین وقت-حیات اجتماعی امتها مانند حیات فردی افراد است-تلقینات شیطان در ذهن امت اسلام-نتیجه اعراض از یاد خدا-گفتگو با مجرین بعد از هلاکتشدت عذاب و عدم خلاصی از آن


پخش جلسه ۱۸ دانلود
برهانی بر حقیت عذاب از طریق مالکیت حق تعالی-قصور عامه مردم از درک مالکیت حق تعالی-ترجمۀ آیات 57-70


پخش جلسه ۱۹ دانلود
توصیف قرآن کریم به چهار صفت موعظه، شفا، هدایت و رحمت-معنای موعظه-بیانی جامع در نحوۀ تأثیر قرآن در نفوس مومنین.


پخش جلسه ۲۰ دانلود
قرآن نعمتی است که شادی بر آن سزاوار است. رزق و انزال آن. بحث فطرت : حکم از آن حق تعالی است. خلقت الهی بر اساس فطرت. حرکت موجودات به سوی کمال فطری. احکام منطبق بر فطرت. دین حق.


پخش جلسه ۲۱ دانلود
عاقبت وخیم افترا علی الله. سلطنت و احاطه تامه حق تعالی بر اعمال و شهود آن. حضور اشیاء در نزد حق تعالی بحث اولیاء الهی : معنای ولایت. ولایت طرفینی است معرفی اولیاء خدا. کمال ایمان. تسلیم در برابر رسول خدا.


پخش جلسه ۲۲ دانلود
بر طرف شدن حزن و خوف