بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره بقره (جلد اول المیزان)

برای مشاهده جلد دوم کلیک کنید.

دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱
(موجود نمی باشد)


پخش جلسه ۲ دانلود
حالات منافقان - بیان دو تمثیل - بحث اعجاز


پخش جلسه ۳ دانلود
بحث اعجاز: تحدی همه جانبه- تحدی به علم


پخش جلسه ۴ دانلود
تحدی به رسول خدا- تحدی به غیب- تحدی به عدم اختلاف


پخش جلسه ۵ دانلود
تحدی به بلاغت- اشکال نسخ-تفسیر آیه به آیه


پخش جلسه ۶ دانلود
بحث معجزه:معنای معجزه-تصدیق قانون علیت-اثبات خرق عادت


پخش جلسه ۷ دانلود
ارتباط اسباب با حق تعالی


پخش جلسه ۸ دانلود
تاثیر نفوس انبیا در خوارق-سحر و کرامت و معجزه


پخش جلسه ۹ دانلود
چگونگی صحت دلالت معجزه بر صدق رسالت


پخش جلسه ۱۰ دانلود
هدایت و اضلال و سعادت و شقاوت-زندگیهای سه گانه انسان


پخش جلسه ۱۱ دانلود
کیفیت تاثیر حق تعالی در اعمال عباد-مالک مطلق تصرف مطلق دارد-جزاء، نشانه اختیار-قضا متعلق به افعال عباد نیست


پخش جلسه ۱۲ دانلود
بحث روایی جبر و تفویض: روایت امیر المومنین


پخش جلسه ۱۳ دانلود
بحث روایی جبر و تفویض: روایت امام رضا-اشتباه شدن حقیقت و اعتبار- تمثیلی در جبر و اختیار-افعال دارای دو جهتند


پخش جلسه ۱۴ دانلود
بحث روایی جبر و تفویض: معاصی عدمیند-جمع بندی روایات-صوت صفحات115-107 موجود نیست


پخش جلسه ۱۵ دانلود
حقیقت خلافت ارضی- حقیقت سوال ملائکه-اسماء الهی غیب آسمانها و زمین


پخش جلسه ۱۶ دانلود
روایات تعلیم اسماء


پخش جلسه ۱۷ دانلود
اخبار طینت-داستان سجده ملائکه و سرپیچی ابلیس-حقیقت سجده-


پخش جلسه ۱۸ دانلود
بهشت آدم-شرح داستان و حقایق آن-معنای میثاق


پخش جلسه ۱۹ دانلود
شجره منهیه-ارشادی بودن نهی-وسوسه شیطان


پخش جلسه ۲۰ دانلود
هبوط-حقایقی که به زبان تمثیل بیان شدهاند-تلقی کلمات-ثمره هبوط-جنت آدم-خطیئه آدم-مقصود از ظلم-کلمه جامع شرایع-اتمام داستان خلقت آدم-روایات


پخش جلسه ۲۱ دانلود


پخش جلسه ۲۲ دانلود
یاری حق تعالی- حق تعالی سببی که گسسته نمیشود-صبر و صلوة-بحث شفاعت آرا و عقاید انسانها در مساله شفاعت-تکذیب این آرا توسط قرآن کریم


پخش جلسه ۲۳ دانلود
اثبات اصل شفاعت-نفی کمالات از غیر خدا-شفاعت چیست


پخش جلسه ۲۴ دانلود


پخش جلسه ۲۵ دانلود
فیمن تجری الشفاعة-صفات مانع شفاعت-معنای ارتضاء
من تقع منه الشفاعة-شفیعان دنیا-شفیعان قیامت-شفاعت به چه چیز تعلق میگیرد- شفاعت چه زمانی نافع است-روایات شفاعت: شفاعت پیامبر-مقام محمود-فاتح باب شفاعت


پخش جلسه ۲۶ دانلود
مقام محمود رحمت مطلقه-اعطای مطلق به گروهی از اهل بهشت- شفاعت اهل بیت


پخش جلسه ۲۷ دانلود
پشیمانی از گناه، ملاک ایمان-چه کسی ظالم است


پخش جلسه ۲۸ دانلود
بحث فلسفی در شفاعت: سعدا و اشقیای کامل و متوسطین


پخش جلسه ۲۹ دانلود
بحث اجتماعی در شفاعت: قانون-مجازات-شفاعت اسلام-قانون اجتماعی اسلام قانونی جامع-علت سقوط و انحطاط در جهان اسلام


پخش جلسه ۳۰ دانلود
داستانهای بنی اسرائیل: توبه عجیب-سایه افکندن ابر-معنای «ظلمونا»-عنوان کسی را نجات نمیدهد-رفع طور-گاو بنی اسرائیل-فقدان روح طاعت و استقرار ملکه استکبار-قساوت-شعور تکوینی سنگها


پخش جلسه ۳۱ دانلود
بحث فلسفی: امکان زنده شدن بعد از مرگ: حرکت جوهری-خروج از قوه به فعل و بازگشت به قوه-حرکت ماده-صراط انسانیت- تجرد عقلی


پخش جلسه ۳۲ دانلود
ادامه بحث فلسفی-معنای قسر- تناسخ-بحث تحلیلی درباره بنی اسرائیل-قوم حس گرا-حس گرایی بلای عصر جدید-سوق فطری انسان به سوی زندگی اجتماعی


پخش جلسه ۳۳ دانلود
خصوصیات یهود: کتمان حقایق-نفاق-توغل در ماده-احاطه خطیئه-ملاک سعادت


پخش جلسه ۳۴ دانلود
توصیهها به بنی اسرائیل-بغی و حسد سبب کفر یهود-داستان هجرت یهود به سمت مدینه


پخش جلسه ۳۵ دانلود
معنای قسم¬های خداوند-معنای حق-یهود گمان میکردند اهل نجاتند-عمل انسان حاکی از ما فی الضمیر اوست


پخش جلسه ۳۶ دانلود
خصوصیات یهود: حرص بر دنیا-آرزوی عمر طولانی-دشمنی با جبرئیل-قلب رسول الله ظرف وحی-شرح معنای «تنام عینای و قلبی یقظان»


پخش جلسه ۳۷ دانلود
بحث سحر: متداول بودن سحر در بین یهود-سحر کفر بالله است-هاروت و ماروت-سحر جزءقدر است-سحر شوم ترین منبع فساد-سحر کفر عملی است


جلسه ۳۸
(موجود نمی باشد)


پخش جلسه ۳۹ دانلود
بحث فلسفی در خرق عادت: خوارقی که به اسباب طبیعی بر میگردد- خوارقی که به اسباب طبیعی بر نمیگردد-استناد خوارق به قوه اراده-ملاک تاثیر علم جازم است-قاعده ای مهم-تفاوت اراده اصحاب ریاضات با اراده انبیاء-معجزه کرامت و سحر-غلبه اراده بر اراده


پخش جلسه ۴۰ دانلود
بحث علمی پیرامون اقسام علوم غریبه


پخش جلسه ۴۱ دانلود
«الذین آمنوا» تعبیر مختص امت اسلامی-نسخ: معنای نسخ-معنای آیه بودن اشیاء-اشکالات یهود و پاسخ آن


پخش جلسه ۴۲ دانلود
نتیجه بحث نسخ


پخش جلسه ۴۳ دانلود
روایتی درباره نسخ-اسلام وجه لله-مشرق و مغرب ملک خداست-قبله-قاعده¬ی مهم تفسیری-دو برهان در نفی اتخاذ ولد


پخش جلسه ۴۴ دانلود
بدیع السموات والارض-معنای ماء-حق تلاوت


پخش جلسه ۴۵ دانلود
بحث امامت: داستان جناب ابراهیم-اعطای امامت پس از ابتلائات-معنای ابتلاء و کلمات- معنای تام شدن کلمات-ضمیر در اتمهن-امام و تفاوت او با رسول و نبی-بیان حقیقت معنای امامت-امام، هادی و ولی باطنی


پخش جلسه ۴۶ دانلود
شأن امام ایصال مطلوب-ملاک موهبت امامت-خصوصیات امام: امام مهیمن بر سبیل سعادت و شقاوت-امام باید معصوم باشد


پخش جلسه ۴۷ دانلود
ملاک لا ینال عهدی الظالمین-جمع بندی خصوصیات امام-آیا همه انبیا امامندامامت فرزندان ابراهیم


پخش جلسه ۴۸ دانلود


جلسه ۴۹
(موجود نمی باشد)


پخش جلسه ۵۰ دانلود


پخش جلسه ۵۱ دانلود


پخش جلسه ۵۲ دانلود


پخش جلسه ۵۳ دانلود


پخش جلسه ۵۴ دانلود
اثار فردي و اجتماعي توبه


پخش جلسه ۵۵ دانلود


پخش جلسه ۵۶ دانلود


پخش جلسه ۵۷ دانلود
امتحان و ازمايش الهي


پخش جلسه ۵۸ دانلود
مسالك اخلاقي، راه اصلاح نفس، تكرار عمل صالح


پخش جلسه ۵۹ دانلود


پخش جلسه ۶۰ دانلود


پخش جلسه ۶۱ دانلود
بحث فلسفی نفس مجرد از ماده است یا نه؟ - علم اخلاق و مسالک اخلاقی


پخش جلسه ۶۲ دانلود


پخش جلسه ۶۳ دانلود
نظریه سوسیالیسم- کلام الجامع حول الاجتماع و سوات قوانینها


پخش جلسه ۶۴ دانلود


پخش جلسه ۶۵ دانلود


پخش جلسه ۶۶ دانلود


پخش جلسه ۶۷ دانلود


پخش جلسه ۶۸ دانلود


پخش جلسه ۶۹ دانلود


پخش جلسه ۷۰ دانلود


پخش جلسه ۷۱ دانلود


پخش جلسه ۷۲ دانلود


پخش جلسه ۷۳ دانلود


پخش جلسه ۷۴ دانلود


پخش جلسه ۷۵ دانلود


پخش جلسه ۷۶ دانلود


پخش جلسه ۷۷ دانلود


پخش جلسه ۷۸ دانلود