بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره آل عمران

دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

پخش جلسه ۱ دانلود
عذاب-سعادت و شقاوت


پخش جلسه ۲ دانلود
تقدیر


پخش جلسه ۳ دانلود
محکم و متشابه و تاویل


پخش جلسه ۴ دانلود
تاویل-راسخون-خصوصیات اولوا الالباب


پخش جلسه ۵ دانلود
کلام تفصیلی در محکم و متشابه


پخش جلسه ۶ دانلود
کلام تفصیلی در محکم و متشابه


پخش جلسه ۷ دانلود
کلام تفصیلی در محکم و متشابه


پخش جلسه ۸ دانلود
جمع بندی دهگانه


پخش جلسه ۹ دانلود
جمع بندی دهگانه


پخش جلسه ۱۰ دانلود
بحث روایی


پخش جلسه ۱۱ دانلود
بحث روایی


پخش جلسه ۱۲ دانلود
بحث روایی


پخش جلسه ۱۳ دانلود
ادامه بحث روایی ظهر و بطن قرآن


پخش جلسه ۱۴ دانلود
بحث روایی تفسیر به رای


پخش جلسه ۱۵ دانلود
تفسیر به رای-روش تفسیری اهل بیت


پخش جلسه ۱۶ دانلود
تفسیر به رای


پخش جلسه ۱۷ دانلود
اتباع متشابهات فاسد کننده دین-توقف قلب نزد اسباب-بحث زینت-یکی بودن عمل و عذاب-خصوصیات جنگ بدر-کوری از دیدگاه قرآن حب شهوات نتیجه تسخیر الهی-زینت شیطانی


پخش جلسه ۱۸ دانلود
بحث زینت- اقسام تزیین-ارتباط جمیع اشیاء-معنای اذن-مصادیق شهوات و اقسام مردم در بهره گیری از شهوات-رضوان الهی و حقیقت آن


پخش جلسه ۱۹ دانلود
بحث زینت-تقوی دلیل تفاوت عاقبت مومن و کافر-بیان چند اشکال و پاسخ آنها-زندگی دنیا متاع است-شرح مطلب- حقیقت سعادت و شقاوت


پخش جلسه ۲۰ دانلود
توصیف متقین-مغفرت مستلزم نجات از آتش نیست-شهادت


پخش جلسه ۲۱ دانلود
شهادت- وجود اعظم لذائذ -بیان حال اهل کتاب-خصوصیتی عجیب از اهل کتاب


پخش جلسه ۲۲ دانلود
آیه ملک-ملک حقیقی و اعتباری-معنای عزت-معنای خیر-خیر و شر تکوینی و تشریعی


پخش جلسه ۲۳ دانلود
آیه ملک-قدرت مطلقه-تصرف حق تعالی در ملک حقیقی-مومن و کافر زنده و مرده


پخش جلسه ۲۴ دانلود
بحث رزق-مطالب از تفسیر البیان نقل شده است معنا و مصادیق رزق-رازق علی الاطلاق-


پخش جلسه ۲۵ دانلود
بحث رزق: روایات


پخش جلسه ۲۶ دانلود
بحث علمی اعتبار مِلک و مُلک- تقوی تنها ملاک برتری-اسناد اعتباریات به حق تعالی-نهی از ولایت کفار و اهل کتاب-تقیه-تهدید شدید-اتخاذ ولایت غیر مومنین خروج از زی عبودیت


پخش جلسه ۲۷ دانلود
قیامت ظرف ظهور-بحث حب


پخش جلسه ۲۸ دانلود
بحث حب


پخش جلسه ۲۹ دانلود
بحث حب


پخش جلسه ۳۰ دانلود
شباهتهای عیسی و یحیی-نحوه تصرف شیطان در انبیا- داستان ندای زکریا-کلام در خواطر شیطانی و ملکی: معنای کلام-تفاوت کلام ملک و شیطان-روایات


پخش جلسه ۳۱ دانلود
داستان عیسی-خصلتهای مریم-داستان مریم-معنای کلمه-معنای تقرب


پخش جلسه ۳۲ دانلود
معجزات عیسی-حواریون


پخش جلسه ۳۳ دانلود
مراتب اسلام حواریون-توفی و تطهیر و رفع عیسی


پخش جلسه ۳۴ دانلود
معنای فوقیت تابعان عیسی-اختتام و تلخیص داستان-خلق تدریجی و دفعی


پخش جلسه ۳۵ دانلود
معنای نبی،رسول و محدَّث وتفاوت آنها-تفاوت کلام شیطان و ملک-رؤیت ملائکه


پخش جلسه ۳۶ دانلود
مباهله-حقیقت نبوت و دین-خلاصه دعوت انبیا-رفع سلطه


پخش جلسه ۳۷ دانلود
رفع سلطه-دین فطری-ابراهیم


پخش جلسه ۳۸ دانلود
اصل قرآنی: اضلال دیگران اضلال خویشتن است-قبله-خصوصیات اهل کتاب


پخش جلسه ۳۹ دانلود


پخش جلسه ۴۰ دانلود
نفی ربوبیت غیر خدا-تربیت الهی-عبادت مقبول-معنای ربانی-محتوای دعوت پیامبر


پخش جلسه ۴۱ دانلود
بیان حقیقت ثواب و عقاب و رابطه¬ی دین با سعادت و شقاوت


پخش جلسه ۴۲ دانلود
دعوت همگانی به تقوی—کتاب الهی حبل الله-روش تعلیمی قرآن کریم-نهی از تقلید-تربیت بر اساس توحید


پخش جلسه ۴۳ دانلود
آتش اختلافات در صدر اسلام-تأثیر علم و عمل-امر به معروف و نهی از منکردعوت به اتحاد-منافقین ریشه اختلافات صدر اسلام-بهترین امت


پخش جلسه ۴۴ دانلود
داستان احد و توبیخ و تربیت مومنان-مومن با ولایت حق نباید فشل شود-حقیقت حال مومن ذلت است-حقیقت نصر از آن خداست-روش تعلیمی قرآن کریم


پخش جلسه ۴۵ دانلود
دستور العملهای چهارگانه- همراهی بهشت و مغفرت-اوصاف متقین-معنای احسان-تفاوت نظام آخرت و دنیا-ملاک استغفار-بیان حقیقت دست به دست شدن حکومتها


پخش جلسه ۴۶ دانلود
بحث امتحان


پخش جلسه ۴۷ دانلود
ادامه بحث امتحان-محق و تمحیص


پخش جلسه ۴۸ دانلود
حقیقت شکر-الشاکرون هم المخلَصون


پخش جلسه ۴۹ دانلود
وجود عده ای از شاکرین در احد-ادامه بحث احد-اختلاف قویترین عامل جدا کننده مومن و کافرخصوصیات نفس پرستان


پخش جلسه ۵۰ دانلود
الامر بید الله-سنت اسباب- غلبه ظاهری دشمنان انبیاء-سنت الهی درو تعین سعادت و شقاوت-آثار ذنوب -بحث عفو و مغفرت


پخش جلسه ۵۱ دانلود
ادامه تحلیل داستان احد-تربیت مومنین به این که احیا و اماته در دست خداست-عفو و مشاوره دو صفت در ظرف ولایت


پخش جلسه ۵۲ دانلود
ادامه تحلیل داستان احد-برزخ-شرح معنای لا خوف علیهم-حسبنا الله و نعم الوکیل


پخش جلسه ۵۳ دانلود
توکل-مشورت و استبداد رأی-ارواح مومنین-غلبۀ ظاهری کفر


پخش جلسه ۵۴ دانلود
سنت ابتلا-نکمیل نفوس در مسیر سعادت و شقاوت-


پخش جلسه ۵۵ دانلود
اقوال یهود-تلخیص حال مومنین و مشرکین-حال ابرار و خصوصیات آنها-مقایسه زن و مرد در استکمال معنوی


پخش جلسه ۵۶ دانلود
فذلکه سوره-کلام در مرابطه در جامه اسلامی


پخش جلسه ۵۷ دانلود
آیا سنت اجتماعی اسلام ضمانت اجرا و بقا دارد؟


پخش جلسه ۵۸ دانلود
تنها شعار جامعه اسلامی، تبعیت از حق در عمل و نظر-غایت جامه مدنی امروز-تمدن حاضر تکامل یافته وثنیت اولی-تابعیت اسلام از حقامور خارجی تابع قانون علیت- تربیت غربی


پخش جلسه ۵۹ دانلود
تفکر فردی شرقی-تفکر اجتماعی-انسان مرکب از قوای مختلف-اجتماع مانند انسان مرکب از قوای مختلف است-فرهنگ قرآن رعایت حق صالحان-نقد و بررسی رفتار تمدن غرب-نحوه تکون و زندگی در جامعه اسلامی-تفاوت جوامع مدنی با جامعه اسلامی


پخش جلسه ۶۰ دانلود
روح توحید ساری در تمام قوانین اسلامیدلیل نقض قوانین و فروپاشی جوامع-


پخش جلسه ۶۱ دانلود
توحید تنها ضامن اجرائی-منطق تعقل و احساس-منطق احساس-


پخش جلسه ۶۲ دانلود
منطق اسلام-نمونه هایی از تربیت در عهد رسول الله


پخش جلسه ۶۳ دانلود
معنای طلب اجر اخروی-بنای شریعت بر تکوین-جمع بین توحید و اسباب


پخش جلسه ۶۴ دانلود
معنای آزادی در اسلام


پخش جلسه ۶۵ دانلود


پخش جلسه ۶۶ دانلود
آیا اسلام می تواند با قوانین خودش دنیا را بعد از ۱۴۰۰ سال به سعادت برساند؟


پخش جلسه ۶۷ دانلود


پخش جلسه ۶۸ دانلود