به دلیل بهینه سازی، سایت اکسیر از دسترس خارج بوده و هم اکنون سخنرانی استاد رحیمی به مناسبت ماه مبارک رمضان در دسترس نمیباشد. امید است تا ۲۴ ساعت آینده این امکان فراهم گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم

شرح كتاب اخلاقي-عرفاني "حقايق"

توسط استاد محمد حسین رحیمی

پخش جلسه اول دانلود


پخش جلسه دوم دانلود


پخش جلسه سوم دانلود


پخش جلسه چهارم دانلود


پخش جلسه پنجم دانلود


پخش جلسه ششم دانلود


پخش جلسه هفتم دانلود


پخش جلسه هشتم دانلود


پخش جلسه نهم دانلود


پخش جلسه دهم دانلود


پخش جلسه یازدهم دانلود


پخش جلسه دوازدهم دانلود


پخش جلسه سیزدهم دانلود


پخش جلسه چهاردهم دانلود


پخش جلسه پانزدهم دانلود


پخش جلسه شانزدهم دانلود


پخش جلسه هفدهم دانلود


پخش جلسه هجدهم دانلود


پخش جلسه نوزدهم دانلود


پخش جلسه بیستم دانلود


پخش جلسه بیست و یکم دانلود


(این مبحث در حال تکمیل شدن است. ادامه ی جلسات به تدریج ارائه می گردد.)