بسم الله الرحمن الرحیم

صراط مستقیم از منظر المیزان

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

پخش جلسه ۱ دانلود


پخش جلسه ۲ دانلود


پخش جلسه ۳ دانلود