۱۰ جلد نخست ترجمه فارسی تفسیر المیزان (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، ۲۰ جلد)، برای اولین بار در ایران، در استودیو دفتر فرهنگ معلولین گویا سازی گردیده و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‏ مندان قرار گرفته است. جهت تسهیل دسترسی به این نسخه شنیداری، پس از کسب اجازه از دفتر فرهنگ معلولین، اقدام به ارائه آن از طریق پایگاه اکسیر نموده ایم. برای تهیه رایگان این مجموعه میتوان به دفتر فرهنگ معلولین، کتابخانه‏ های مراکز استان‏ها و مراکز فعال در حوزه معلولین مراجعه کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر فرهنگ معلولین مراجعه کنید.

دریافت تمامی جلسات (حدود 700MB)

طلیعه

فهرست

مقدمه

سوره ١, آیات ١ - ۵

سوره ١, آیات ٦ - ۷

سوره ٢, آیات ١ - ۵

سوره ٢, آیات ٦ - ۷

سوره ٢, آیات ۸ - ٢۰

سوره ٢, آیات ٢١ - ٢۵

سوره ٢, آیات ٢٦ - ٢۷

سوره ٢, آیات ٢۸ - ٢۹

سوره ٢, آیات ۳۰ - ۳۳

سوره ٢, آیه ۳٤

سوره ٢, آیات ۳۵ - ۳۹

سوره ٢, آیات ٤۰ - ٤٤

سوره ٢, آیات ٤۵ - ٤٦

سوره ٢, آیات ٤۷ - ٤۸

سوره ٢, آیات ٤۹ - ٦١

سوره ٢, آیه ٦٢

سوره ٢, آیات ٦۳ - ۷٤

سوره ٢, آیات ۷۵ - ۸٢

سوره ٢, آیات ۸۳ - ۸۸

سوره ٢, آیات ۸۹ - ۹۳

سوره ٢, آیات ۹٤ - ۹۹

سوره ٢, آیات ١۰۰ - ١۰١

سوره ٢, آیات ١۰٢ - ١۰۳

سوره ٢, آیات ١۰٤ - ١۰۵

سوره ٢, آیات ١۰٦ - ١۰۷

سوره ٢, آیات ١۰۸ - ١١۵

سوره ٢, آیات ١١٦ - ١١۷

سوره ٢, آیات ١١۸ - ١١۹

سوره ٢, آیات ١٢۰ - ١٢۳

سوره ٢, آیه ١٢٤

سوره ٢, آیات ١٢۵ - ١٢۹

سوره ٢, آیات ١۳۰ - ١۳٤

سوره ٢, آیات ١۳۵ - ١٤١

سوره ٢, آیات ١٤٢ - ١۵١

سوره ٢, آیه ١۵٢

سوره ٢, آیات ١۵۳ - ١۵۷

سوره ٢, آیه ١۵۸

سوره ٢, آیات ١۵۹ - ١٦٢

سوره ٢, آیات ١٦۳ - ١٦۷

سوره ٢, آیات ١٦۸ - ١۷١

سوره ٢, آیات ١۷٢ - ١۷٦

سوره ٢, آیه ١۷۷

سوره ٢, آیات ١۷۸ - ١۷۹

سوره ٢, آیات ١۸۰ - ١۸٢

1
/