سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت محرم ۱۴۴۶ [۱۴۰۳ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سوم شعبان

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت سوم شعبان ۱۳۹۹

به مناسبت سوم شعبان ۱۳۹۹

شرح مناجات شعبانیه
1
/