اعیاد شعبانیه

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت اعیاد شعبانیه۱۴۰۰

جلسه اول

بررسی جایگاه توحید در ادعیه

جلسه دوم

بررسی جایگاه توحید در ادعیه

جلسه سوم

بررسی جایگاه توحید در ادعیه
1
/