سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

گفتاری پیرامون تقوا

به مناسبت ایام فاطمیه سال ۱۳۹۹

جلسه اول

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه دوم

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه سوم

ویدیو:آپاراتیوتیوب
1
/