سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروری بر الوهیت حق تعالی در قرآن

به مناسبت اربعین سال ۱۳۹۹

جلسه اول

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه دوم

ویدیو:آپاراتیوتیوب

جلسه سوم

ویدیو:آپاراتیوتیوب
1
/