سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

گفتاری پیرامون اهمیت عقل و جهل

به مناسبت اربعین سال ۱۴۰۱

گفتاری پیرامون اهمیت عقل و جهل

1
/