سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مبحث «دنیا» از کتاب «حقایق»

به مناسبت ایام آخر ماه صفر سال ۱۳۹۶
به مناسبت ایام آخر ماه صفر سلسله مباحث «دنیا» از کتاب شریف «الحقایق فی محاسن الاخلاق» مرحوم فیض کاشانی به مدت هشت جلسه به دوستان تقدیم خواهد شد.

جلسه اول

معرفی دنیا و آخرت و اموری که بعد از مرگ برای انسان باقی می ماند.
چه اموری از زندگی انسان مربوط به دنیا و چه اموری مربوط به آخرت است.

جلسه دوم

در بیان آنچه که در مذمت دنیا وارد شده است.

جلسه سوم

ادامه بحث مذمت دنیا و بیان مضرات آن و بیان مثالهایی در توصیف حقیقت دنیا.

جلسه چهارم

بیان فواید و مضرات مال

جلسه پنجم

نجات از غائله مال

جلسه ششم

در مذمت حب جاه و مقام

جلسه هفتم

راه های کمال: بیان کمال حقیقی انسان و کمالات توهمی

جلسه هشتم

در مذمت غرور
1
/