سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

ادامه موضوع ارائه شده در اربعین
گفتاری پیرامون اهمیت عقل و جهل

به مناسبت سه روز پایانی صفر سال ۱۴۰۱

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

1
/