نقش و جایگاه دعا در کیفیت و چگونگی شناخت

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
به مناسبت روز عرفه سال ۱۴۰۱

نقش و جایگاه دعا در کیفیت و چگونگی شناخت

1
/