پس از رفع مشکلات فنی، سایت اکسیر مجددا در دسترس قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاس گزاریم.

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

دو موضوع ارائه شده:

تربیت توحیدی قرآن

نگرشی بر بحث معاد از دیدگاه قرآن کریم

رمضان ۱۴۰۲

تربیت توحیدی قرآن- جلسه اول

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه دوم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه سوم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه چهارم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه پنجم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه ششم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه هفتم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه هشتم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه نهم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه دهم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه یازدهم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه دوازدهم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه سیزدهم

دریافت اسلاید

تربیت توحیدی قرآن- جلسه چهاردهم

دریافت اسلاید

نگرشی بر بحث معاد از دیدگاه قرآن کریم-جلسه اول

نگرشی بر بحث معاد از دیدگاه قرآن کریم-جلسه دوم

نگرشی بر بحث معاد از دیدگاه قرآن کریم-جلسه سوم

1
/