مشاهده نسخه قبلی پایگاه اکسیر

شرح تفسیر البیان

توسط استاد محمد حسین رحیمی