اثرشناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآنی

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی
امر به معروف و نهی از منکر

اثرشناسی کلمات طیب و خبیث

جلسه سوم
امر به معروف و نهی از منکر

جلسه دوم به مناسبت روز عرفه ۱۴۰۲ ارایه شده بود
1
/