اثر شناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآن

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

اثر شناسی کلمات طیب و خبیث در فرهنگ قرآن

جلسه دوم
جلسه اول به مناسبت میلاد امام رضا (ع) ۱۴۰۲ ارایه شده بود
1
/