سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

رمضان ۱۳۹۹

سه موضوع ارائه شده:

جایگاه انسان در قرآن کریم

انبیاء معلمان بشریت

رابطه جزاء و عمل
پخش جایگاه انسان در قرآن کریم ۱ دانلود
جلسه اول


پخش جایگاه انسان در قرآن کریم ۱ دانلود
پرسش و پاسخ های جلسه اول


پخش جایگاه انسان در قرآن کریم ۲ دانلود
جلسه دوم


پخش جایگاه انسان در قرآن کریم ۲ دانلود
پرسش و پاسخ های جلسه دوم


پخش انبیاء معلمان بشریت ۱ دانلود
شب نوزده


پخش انبیاء معلمان بشریت ۲ دانلود
شب بیست و یک


پخش انبیاء معلمان بشریت ۳ دانلود
شب بیست و سه


پخش رابطه جزاء و عمل ۱ دانلود
شب نوزده


پخش رابطه جزاء و عمل ۲ دانلود
شب بیست و یک


پخش رابطه جزاء و عمل ۳ دانلود
شب بیست و سه