ترجمه تفسیر المیزان

رساله الولایه - طریق عرفان

شرح رساله الولایه

تعالیم اسلام

پرسش و پاسخ- ۶۶۵

شیعه در اسلام

نامه جوان ۲۲ ساله

علی و فلسفه الهی

داستانهای قرآن و تاریخ انبیاء در المیزان

سنن النبی

بررسیهای اسلامی

گلچینی از معارف تشیع

روابط اجتماعی در اسلام

شیعه - مکاتبات هنری کربن