نسخه شنیداری تفسیر المیزان (گویا) به کتابخانه پایگاه اکسیر اضافه گردید!
بسم الله الرحمن الرحیم

شرح تفسیر البیان

توسط استاد محمد حسین رحیمی