سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح تفسیر المیزان

سوره یونس

توسط استاد محمد حسین رحیمی
دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱

غرض سوره – انذار از مختصات سورۀ یونس - کتاب حکیم – معنای قدم صدق

جلسه ۲

رمی به سحر-بیان حقانیت قرآن و معارف آن-بحث معاد-بیان دو حجت از حجج معاد

جلسه ۳

اختلاف لیل و نهار حجت بر ربوبیت-بحث نسیان معاد و آثار آن

جلسه ۴

معاد مومنان-رابطۀ ایمان و عمل صالح – صفات اولیاء خدا – جنت ولایت – الحاق اهل بهشت به عباد صالحین

جلسه ۵

تسبیح - شرح تحیتهم فیها سلام-سنت امتحان

جلسه ۶

احتجاجات مشرکین دربارۀ کتاب خدا- اختلاف مردم

جلسه ۷

کلمه الهی ظهور حق بر باطل-بیان مظالم مشرکین-مکر الهی

جلسه ۸

معنای کتابت اعمال-شرح معنای التفات-تمثیلی در بیان حقیقت حیات دنیا-معنای لغوی دعا-دعای عبد

جلسه ۹

دار السلام-جزاء اعمال و عود جمیع الی الله-بیان معنای حسنی

جلسه ۱۰

پاداش سیئات-معنای عبادت و قطع رابطه وهمی با شرکاء-معنای عبادت و نفی حقیقت عبادتنسبت به شرکاء-حقیقت مالکیت تدبیر از آن خداست-وقوع کذب در آخرت-موقف آگاهی از حقیقت اعمال-

جلسه ۱۱

روز ظهور حق-ظهور ولایت حق تعالی

جلسه ۱۲

حجتهای سه گانه بر توحید در ربوبیت-خلاصه حجت اول و دوم و سوم-شرح تفصیلی ربوبیت حق تعالی-معنای حیات در انسان و حیوان و گیاه-حیات اشیاء و بیان معنایی عام برای حیات-شرح معنای یخرج الحی من المیت و . . –رد حجت مشرکین بر ربوبیت آلهه-

جلسه ۱۳

قضای الهی بر عدم هدایت مشرکین-دلیل هدایت نشدن فاسقین-امور ضروریه نظام مشهود مستند به قضای الهی-شرح تفصیلی حجت دومو سوم-حجت عقلی مخصوص مومنین-وجوب عقلی تبعیت از حق و هادی به حقهادی به سوی حق فقط خداست-هادی به حق باید مهتدی به ذات باشد-مقصود از هدایت ذکر شده در آیه ایصال به مطلوب است

جلسه ۱۴

مراد از «من لایهدِّی الا ان یهدی»-مصدر موول دلالت بر وقوع نمی کندهدایت اختصاصی و هدایت عمومی-هدایت بالأصاله فقط از آن خداست- احتجاجاتی در این امر که قرآن کتاب منزل از جانب خداستکان شانیه-شان قرآن این نیست که افترا باشد-قرآن مصدق و تفصیل سایر کتب- تحدی-موضوع تحدی چیست؟

جلسه ۱۵

تحدی-موضوع تحدی چیست؟ توصیف قرآن به زبان حق تعالی-عدم احاطۀ به معارف قرآن دلیل تکذیب قرآن-تأویل قرآن در قیامت-گذشتگان هم آیات الهی را تکذیب می کردند

جلسه ۱۶

قرآن را تکذیب می کنند چون مفسدند-تبری از مکذبین-شنوا نیستند-کری و کوری از آثار ظلم به نفس-روز حشر ظالمان-ترجمه ای از آیات 46-56

جلسه ۱۷

بیان سنت الهی در ارسال رسل انزال عذاب و انجاء مومنین-هر امتی اجلی دارد-پیش بینی عذاب بر امت اسلامی- سوال از عذاب-پاسخ به سوال تعیین وقت-حیات اجتماعی امتها مانند حیات فردی افراد است-تلقینات شیطان در ذهن امت اسلام-نتیجه اعراض از یاد خدا-گفتگو با مجرین بعد از هلاکتشدت عذاب و عدم خلاصی از آن

جلسه ۱۸

برهانی بر حقیت عذاب از طریق مالکیت حق تعالی-قصور عامه مردم از درک مالکیت حق تعالی-ترجمۀ آیات 57-70

جلسه ۱۹

توصیف قرآن کریم به چهار صفت موعظه، شفا، هدایت و رحمت-معنای موعظه-بیانی جامع در نحوۀ تأثیر قرآن در نفوس مومنین.

جلسه ۲۰

قرآن نعمتی است که شادی بر آن سزاوار است. رزق و انزال آن. بحث فطرت : حکم از آن حق تعالی است. خلقت الهی بر اساس فطرت. حرکت موجودات به سوی کمال فطری. احکام منطبق بر فطرت. دین حق.

جلسه ۲۱

عاقبت وخیم افترا علی الله. سلطنت و احاطه تامه حق تعالی بر اعمال و شهود آن. حضور اشیاء در نزد حق تعالی بحث اولیاء الهی : معنای ولایت. ولایت طرفینی است معرفی اولیاء خدا. کمال ایمان. تسلیم در برابر رسول خدا.

جلسه ۲۲

بر طرف شدن حزن و خوف
1
/