مشاهده نسخه قبلی پایگاه اکسیر

شرح تفسیر المیزان

سوره الفرقان

توسط استاد محمد حسین رحیمی
دریافت تمامی جلسات در یک فایل (87.5 MB)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

1
/


telegram twitter twitter twitter