سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی به مناسبت رمضان ۱۴۴۵ [۱۴۰۲ شمسی، ۲۰۲۴ میلادی]

شرح تفسیر المیزان

سوره آل عمران

توسط استاد محمد حسین رحیمی
دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱

عذاب-سعادت و شقاوت

جلسه ۲

تقدیر

جلسه ۳

محکم و متشابه و تاویل

جلسه ۴

تاویل-راسخون-خصوصیات اولوا الالباب

جلسه ۵

کلام تفصیلی در محکم و متشابه

جلسه ۶

کلام تفصیلی در محکم و متشابه

جلسه ۷

کلام تفصیلی در محکم و متشابه

جلسه ۸

جمع بندی دهگانه

جلسه ۹

جمع بندی دهگانه

جلسه ۱۰

بحث روایی

جلسه ۱۱

بحث روایی

جلسه ۱۲

بحث روایی

جلسه ۱۳

ادامه بحث روایی ظهر و بطن قرآن

جلسه ۱۴

بحث روایی تفسیر به رای

جلسه ۱۵

تفسیر به رای-روش تفسیری اهل بیت

جلسه ۱۶

تفسیر به رای

جلسه ۱۷

اتباع متشابهات فاسد کننده دین-توقف قلب نزد اسباب-بحث زینت-یکی بودن عمل و عذاب-خصوصیات جنگ بدر-کوری از دیدگاه قرآن حب شهوات نتیجه تسخیر الهی-زینت شیطانی

جلسه ۱۸

بحث زینت- اقسام تزیین-ارتباط جمیع اشیاء-معنای اذن-مصادیق شهوات و اقسام مردم در بهره گیری از شهوات-رضوان الهی و حقیقت آن

جلسه ۱۹

بحث زینت-تقوی دلیل تفاوت عاقبت مومن و کافر-بیان چند اشکال و پاسخ آنها-زندگی دنیا متاع است-شرح مطلب- حقیقت سعادت و شقاوت

جلسه ۲۰

توصیف متقین-مغفرت مستلزم نجات از آتش نیست-شهادت

جلسه ۲۱

شهادت- وجود اعظم لذائذ -بیان حال اهل کتاب-خصوصیتی عجیب از اهل کتاب

جلسه ۲۲

آیه ملک-ملک حقیقی و اعتباری-معنای عزت-معنای خیر-خیر و شر تکوینی و تشریعی

جلسه ۲۳

آیه ملک-قدرت مطلقه-تصرف حق تعالی در ملک حقیقی-مومن و کافر زنده و مرده

جلسه ۲۴

بحث رزق-مطالب از تفسیر البیان نقل شده است معنا و مصادیق رزق-رازق علی الاطلاق-

جلسه ۲۵

بحث رزق: روایات

جلسه ۲۶

بحث علمی اعتبار مِلک و مُلک- تقوی تنها ملاک برتری-اسناد اعتباریات به حق تعالی-نهی از ولایت کفار و اهل کتاب-تقیه-تهدید شدید-اتخاذ ولایت غیر مومنین خروج از زی عبودیت

جلسه ۲۷

قیامت ظرف ظهور-بحث حب

جلسه ۲۸

بحث حب

جلسه ۲۹

بحث حب

جلسه ۳۰

شباهتهای عیسی و یحیی-نحوه تصرف شیطان در انبیا- داستان ندای زکریا-کلام در خواطر شیطانی و ملکی: معنای کلام-تفاوت کلام ملک و شیطان-روایات

جلسه ۳۱

داستان عیسی-خصلتهای مریم-داستان مریم-معنای کلمه-معنای تقرب

جلسه ۳۲

معجزات عیسی-حواریون

جلسه ۳۳

مراتب اسلام حواریون-توفی و تطهیر و رفع عیسی

جلسه ۳۴

معنای فوقیت تابعان عیسی-اختتام و تلخیص داستان-خلق تدریجی و دفعی

جلسه ۳۵

معنای نبی،رسول و محدَّث وتفاوت آنها-تفاوت کلام شیطان و ملک-رؤیت ملائکه

جلسه ۳۶

مباهله-حقیقت نبوت و دین-خلاصه دعوت انبیا-رفع سلطه

جلسه ۳۷

رفع سلطه-دین فطری-ابراهیم

جلسه ۳۸

اصل قرآنی: اضلال دیگران اضلال خویشتن است-قبله-خصوصیات اهل کتاب

جلسه ۳۹

جلسه ۴۰

نفی ربوبیت غیر خدا-تربیت الهی-عبادت مقبول-معنای ربانی-محتوای دعوت پیامبر

جلسه ۴۱

بیان حقیقت ثواب و عقاب و رابطه¬ی دین با سعادت و شقاوت

جلسه ۴۲

دعوت همگانی به تقوی—کتاب الهی حبل الله-روش تعلیمی قرآن کریم-نهی از تقلید-تربیت بر اساس توحید

جلسه ۴۳

آتش اختلافات در صدر اسلام-تأثیر علم و عمل-امر به معروف و نهی از منکردعوت به اتحاد-منافقین ریشه اختلافات صدر اسلام-بهترین امت

جلسه ۴۴

داستان احد و توبیخ و تربیت مومنان-مومن با ولایت حق نباید فشل شود-حقیقت حال مومن ذلت است-حقیقت نصر از آن خداست-روش تعلیمی قرآن کریم

جلسه ۴۵

دستور العملهای چهارگانه- همراهی بهشت و مغفرت-اوصاف متقین-معنای احسان-تفاوت نظام آخرت و دنیا-ملاک استغفار-بیان حقیقت دست به دست شدن حکومتها

جلسه ۴۶

بحث امتحان

جلسه ۴۷

ادامه بحث امتحان-محق و تمحیص

جلسه ۴۸

حقیقت شکر-الشاکرون هم المخلَصون

جلسه ۴۹

وجود عده ای از شاکرین در احد-ادامه بحث احد-اختلاف قویترین عامل جدا کننده مومن و کافرخصوصیات نفس پرستان

جلسه ۵۰

الامر بید الله-سنت اسباب- غلبه ظاهری دشمنان انبیاء-سنت الهی درو تعین سعادت و شقاوت-آثار ذنوب -بحث عفو و مغفرت

جلسه ۵۱

ادامه تحلیل داستان احد-تربیت مومنین به این که احیا و اماته در دست خداست-عفو و مشاوره دو صفت در ظرف ولایت

جلسه ۵۲

ادامه تحلیل داستان احد-برزخ-شرح معنای لا خوف علیهم-حسبنا الله و نعم الوکیل

جلسه ۵۳

توکل-مشورت و استبداد رأی-ارواح مومنین-غلبۀ ظاهری کفر

جلسه ۵۴

سنت ابتلا-نکمیل نفوس در مسیر سعادت و شقاوت-

جلسه ۵۵

اقوال یهود-تلخیص حال مومنین و مشرکین-حال ابرار و خصوصیات آنها-مقایسه زن و مرد در استکمال معنوی

جلسه ۵۶

فذلکه سوره-کلام در مرابطه در جامه اسلامی

جلسه ۵۷

آیا سنت اجتماعی اسلام ضمانت اجرا و بقا دارد؟

جلسه ۵۸

تنها شعار جامعه اسلامی، تبعیت از حق در عمل و نظر-غایت جامه مدنی امروز-تمدن حاضر تکامل یافته وثنیت اولی-تابعیت اسلام از حقامور خارجی تابع قانون علیت- تربیت غربی

جلسه ۵۹

تفکر فردی شرقی-تفکر اجتماعی-انسان مرکب از قوای مختلف-اجتماع مانند انسان مرکب از قوای مختلف است-فرهنگ قرآن رعایت حق صالحان-نقد و بررسی رفتار تمدن غرب-نحوه تکون و زندگی در جامعه اسلامی-تفاوت جوامع مدنی با جامعه اسلامی

جلسه ۶۰

روح توحید ساری در تمام قوانین اسلامیدلیل نقض قوانین و فروپاشی جوامع-

جلسه ۶۱

توحید تنها ضامن اجرائی-منطق تعقل و احساس-منطق احساس-

جلسه ۶۲

منطق اسلام-نمونه هایی از تربیت در عهد رسول الله

جلسه ۶۳

معنای طلب اجر اخروی-بنای شریعت بر تکوین-جمع بین توحید و اسباب

جلسه ۶۴

معنای آزادی در اسلام

جلسه ۶۵

جلسه ۶۶

آیا اسلام می تواند با قوانین خودش دنیا را بعد از ۱۴۰۰ سال به سعادت برساند؟

جلسه ۶۷

جلسه ۶۸

1
/