نسخه شنیداری تفسیر المیزان (گویا) به کتابخانه پایگاه اکسیر اضافه گردید!
بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر موضوعی از منظر المیزان

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی